Coaches op de werkvloer.

Door Danielle Godderis-T'Jonck op 14 mei 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Het belang van algemene gezondheidsbevordering en preventie op de werkvloer is aanzienlijk: krapte op de arbeidsmarkt en het toenemend aantal zieke werknemers (400.000 vorig jaar) vormen een probleem voor bedrijven. Daarom precies willen bedrijven een inspanning doen om hun werknemers gezond te houden. Gezondheidscoaches kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

 

Eind 2016 werd 2,8 miljoen euro toegekend aan het samenwerkingsverband Gezond Leven (Vigez), Voka en Verso om een project van bedrijfscoaching te ontwikkelen. Zowel werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties als partnerorganisaties zijn dus betrokken bij dit proefproject, dat dit jaar van start gaat.

Hoeveel van de vooropgestelde 2,8 miljoen euro is reeds aangewend en waarvoor? Hoeveel zal in de toekomst aangewend worden en waarvoor? Kan de minister een overzicht geven van de gedane en geplande aanwendingen?
Welke profielen vindt men terug bij de kandidaten om tot coach opgeleid te worden? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om coach te worden, en te blijven? Wanneer is de eerste intervisie gepland? Hoeveel coaches zijn reeds gevormd? Hoeveel stelden zich kandidaat, hoeveel volgden de vorming, hoeveel zijn aan de slag?
Welke partners zijn betrokken bij het opstellen van het vormingsaanbod? Kan dat aanbod kosteloos gevolgd worden?
Bedrijven kunnen surfen naar de website gezondopdewerkvloer.be. 

Op welke manier werden bedrijven daarover ingelicht? Hoe en waar vragen de bedrijven de subsidie aan?

Wordt de coach betrokken bij de dienst ‘preventie en bescherming op het werk’? Welke argumenten waren doorslaggevend om een nieuw profiel in het leven te roepen, veeleer dan de opdrachten van de coach aan de dienst ‘preventie en bescherming op het werk’ verder te ontwikkelen?

Hat antwoord van de minister.

 

 

Van de 2,8 miljoen euro is 15% of 420k euro bestemd voor werkingskosten, zoals het uitbetalen van de coaches, promotie en afstemming met stakeholders. De overige 2.380k euro is bestemd voor coachingprestaties. Op dit moment werd enkel een schijf van 5% voor werkingskosten uitbetaald. De coachingprestaties worden maar na afloop van een traject uitbetaald en op dit moment zijn er nog geen trajecten afgerond.

Op 23/03/2018 hebben 70 ondernemingen een aanvraag ingediend en zijn 40 aanvragen goedgekeurd. 28 aanvragen zijn nog in behandeling. 2 aanvragen werden ingetrokken. Van de 40 goedgekeurde aanvragen zijn er 3 trajecten opgestart.

 

De coach is iemand die de onderneming ondersteunt in het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid. Het is géén gezondheidsexpert, maar eerder iemand die ervaring heeft bij het opzetten van een beleid of een bedrijf kan coachen.

Procesbegeleiders moeten beschikken over een basisdiploma, waarbij 3 verschillende invalshoeken mogelijk zijn:

-    Management (bedrijfsmanagement, organisatieontwikkeling, hr-management, gezondheidsmanagement, etc. );

-    Psychologie (gezondheidspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, sociologie);

-    Medisch – paramedisch (bedrijfsverpleegkunde, arbeidsgeneeskunde, …).

 

Daarnaast is het noodzakelijk om bijkomende ervaring te hebben in het coachen, gezondheid of beleidsontwikkeling, afhankelijk van de vooropleiding. Iedere coach zal dus zijn aanvullende ervaring moeten kunnen aantonen.

 

Er werden 51 coaches opgeleid op een totaal van meer dan 150 kandidaten. 42 coaches hebben een samenwerkingsovereenkomst met de projecthouder getekend voor de praktische afspraken in het kader van de uitbetaling.

 

Op 13 en 25 april gaat de eerste intervisie dag voor de bedrijfscoaches door, deze gaat door bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Vermits nog maar 3 ondernemingen aan de slag zijn gegaan, zullen we de desbetreffende coaches vooraf vragen om hun ervaringen bij deze opstart (zowel van henzelf als van de ondernemingen) te delen met de andere coaches.

 

De opleiding van de coaching is ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven in haar rol als partnerorganisatie Algemene Gezondheidsbevordering (AGB). Voor de praktische organisatie werd de Aanstokerij (de productontwikkelaar van ‘gezondernemen en co’) en het Provinciaal Veiligheidsinstituut (ifv de training van coachingsvaardigheden) betrokken. Andere partnerorganisaties VAD, VLESP, ‘Gezond Leven’ zelf voor voeding en beweging, gaven input omtrent de thematische methodieken.

 

De kostprijs van de 3-daagse opleiding was 300 EUR per persoon. De intervisie is kosteloos. Bij intekenen (ondertekenen van samenwerkingsovereenkomst met Gezond Leven) kregen de coaches het materiaal van de methodiek ‘Gezonder nemen en Co’ waarmee zij aan de slag kunnen.

 

Via www.gezondopdewerkvloer.be kunnen ondernemingen alle informatie vinden met betrekking tot het project, daarnaast kunnen ze via die website hun subsidieaanvraag indienen.

 

Via algemene en specifieke promotiecampagnes worden de ondernemingen naar de website geleid. De partners van het project uit de stuurgroep richten zich naar hun leden via hun eigen communicatiekanalen. Hierbij zullen ze een algemene flyer gebruiken. Voor de specifieke promotie worden sectorale organisaties en sectorfondsen uitgenodigd op 2 overlegmomenten in april en mei. Ze krijgen hierbij een voorstelling van het project en samen met hen worden de samenwerkingsmogelijkheden in het kader van de promotie naar de eigen leden besproken.

 

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn via hun koepel Co-Prev in de stuurgroep van het project vertegenwoordigd. Van bij de opstart van het project werd er voor gekozen dat zowel personeelsleden van de preventiediensten als andere dienstverleners, die aan de voorwaarden in het antwoord op vraag 2 voldoen, als coach in aanmerking komen.

 

De keuze om de taken niet exclusief aan de preventiediensten toe te wijzen is tweeledig. Enerzijds uitten de vertegenwoordigers van de vakbonden in het verleden al kritiek op eerdere plannen om vanuit Vlaanderen taken toe te wijzen aan de externe diensten uit vrees dat, niettegenstaande er bijkomende financiering zou worden voorzien, daardoor hun basistaken vanuit de federale bevoegdheid in het gedrang zouden komen. Anderzijds wilden we ook geen bekwame coaches uitsluiten omdat zij niet bij diensten werken. In de voorbereidende fase merkten we ook dat de externe diensten niet altijd de capaciteit hadden om kleinere ondernemingen te bereiken. Via de huidige werkwijze hebben we de sterktes van beide pistes gecombineerd. Momenteel zijn de coaches in de externe diensten nog niet actief omwille van onenigheden rond de financiering en het aantal beschikbare coaches.

 

In de opleiding voor de procesbegeleiders wordt aandacht besteed aan het structureel inbedden van algemene preventie. Een invulling kan zijn om het actieplan dat tijdens een traject wordt opgemaakt ook met de interne of externe preventiedienst af te stemmen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is